Billettkontroll

Det kan bli dyrt å reise gratis!

Får du ikke innløst billett til rett tid, gi beskjed til vognbetjeningen eller kontrollør.

Husk å oppbevar billetten din under hele reisen, slik at den kan fremvises skulle det komme kontroll.

Du må kontrollere selv om du har mottatt riktig billett.

Nyttig å vite

Utdrag fra regjeringen.no

§ 4 Billett

Rett til befordring gis ved kjøp av billett eller kort. Billett skal løses eller kort fremvises/klippes ved påstigning, dersom det ikke er truffet særskilt ordning for betaling. Den reisende må selv kontrollere at det er mottatt riktig billett og vekslepenger. Reklamasjon må så vidt mulig skje på stedet.

Får en reisende ikke løst billett til rett tid, skal dette gis tilkjenne overfor vognbetjeningen snarest mulig og før rutebilen forlates.

Billetten/kortet skal oppbevares under hele reisen og skal på anmodning forevises for vognbetjening eller kontrollør.

Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett eller

kort, skal betale tilleggstakst tilsvarende det dobbelte av taksten for enkeltbillett for distansen, men ikke i noe tilfelle mindre enn kr. 300. Kort som misbrukes eller forsøkes misbrukt, inndras av vognbetjeningen eller kontrolløren mot kvittering.

Reisende som nekter å betale tilleggsavgift eller som nekter å levere fra seg kort, kan anmeldes til politiet, jfr. Straffeloven § 403.

I henhold til lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy av 21. juni 2002 nr. 45 § 33 kan passasjerer uten gyldig billett holdes tilbake. Vilkår om å holde tilbake reisende må godkjennes konkret av Samferdselsdepartementet hva gjelder det enkelte selskaps transportvilkår.